TPMT® MUTATION DETECTION KIT

TPMT® MUTATION DETECTION KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde c.238G>C / c.460G>A / c.719A>G varyantlarını araştırmak için geliştirilmiş bir moleküler tanı kitidir.

Kitte varyantları araştırmak amacıyla, tek nükleotid sekanslama yöntemi kullanılmaktadır ve iki tüpte gerçekleşen bir PCR reaksiyonu ile test gerçekleştirilmektedir.

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), otoimmün hastalıklar, enflamatuar bağırsak hastalığı ve posttransplant organ tedavisinde azotioprin (AZA), 6-merkaptopurin (6-MP) ve 6 tiyoguanin (6-TG) gibi tiyopurin grubu ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Genetik ve/veya ilaç-ilaç etkileşimlerinden dolayı anormal tiyopürin metiltransferaz (TPMT) enzim aktivitesi olan hastalarda, tiyopürinler verildiğinde ilacın toksik olma riski çok yüksektir. TPMT enzimi eksikliği otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. TPMT polimorfizmlerinin moleküler genetik temeli iyi bilinmemektedir. Bugüne kadar, TPMT'nin 10'dan fazla allelik varyantı bildirilmiştir. TPMT aktivitesinde azalma olan hastalarda üç ana TPMT varyantı (TPMT-3A, TPMT-3B ve TPMT-3C) bulunur: Bu varyant alleller, ekzonlar üzerindenokta mutasyonlarından veya intron-ekzon birleşme noktasındaki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır.

TPMT® MUTATION DETECTION KIT, TPMT genindeki c.238G>C / c.460G>A / c.719A>G mutasyonlarıntek nükleotid sekanslama yöntemi ile araştırıldığı hızlı, ucuz ve güvenilir bir testtir. TPMT Mutation Detection Kit, Thiopurine ilaçlarına karşı toksikoloji riski taşıyan hastaları belirlenmesive alternatif tedavilerin seçilmesinde veyailaç dozihtiyacını belirlemek içinkullanılır.

Katalog Numarası M-TPMT-01
Test Sayısı 50 
Sevkiyat Koşulları Kuru buz ve soğuk zincir ile
Ana Materyal DNA
Saklama -20°C
Sekans Tipi Tek nükleotid sekanslama
Uyumlu Cihazlar ABI 310, ABI 3100, ABI 3130, ABI 3500,
ABI 3700, ABI 3730
Kit İçeriği

PCR Mix-I

PCR Mix-II

Primer Mix-I

Primer Mix-II

TOP